برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

مقاله دانلود c (3431)

3-11-4کارت داده353-11-5کارت نوع مسأله (MODE)353-11-6کارت اهمیت (IMP)363-11-7چشمه363-12انواع خروجی استاندارد (تالی ها)373-13 تالی F8373-14 متغیر GEB38فصل چهارم (طیف سنجی پرتوهای گاما به وسیله ی آشکارسازهای 2 و 3 اینچی (CsI(Tl)404-1مقدمه414-2اندازه گیری طیف چشمه های تک انرژی ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3430)

1-4-1 راکتورهای آب سبک91-4-2 راکتور آب تحت فشار101-4-3 راکتورهای آب جوشان161-4-4 راکتور حرارتی گازی201-4-5 راکتور های زاینده سریع با فلز مایع(LMFBR/FBR)261-4-6 راکتور های خنک شونده با مواد آلی27فصل دوم: مجتمع سوخت و المانهای سوخت در ادامه مطلب…

پایان نامه

پایان‌نامه c (3429)

2-2 جهان در حال انبساط …………………………………………………………………………………………………………………………………212-3 مسئله تخت بودن ………………………………………………………………………………………………………………………………………24 2-4 مسئله افق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….252-5 مسئله تک قطبی مغناطیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….26فصل سوم: مدل تورمی “آلن گوث” رهیافتی برای برون رفت از مشکلات مدل استاندارد ……………………………………………273-1 مدل تورمی ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (3428)

2-1-2-2 مقاومت غیر عادی21 2-1-2-3 موج پلاسما22 2-1-2-4 موج شوک232-2 مطالعه طیف دوترون های پرانرژی24 2-2-1 روش های اندازه گیری دوترون های پر انرژی 24 2-2-1-1 طیف سنج مغناطیسی24 2-2-1-2 فعال سازی هسته ای31 2-2-1-3 ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3425)

انقلاب8ژئوپلیتیک9شیعه11ژئوپلیتیک مذهب (تشیع)12ژئوپلیتیک شیعه13ژئوپلیتیک فرهنگی یا ژئوکالچر15خاورمیانه16هلال شیعی178- روش تحقیق189- فرایند تحقیق19ابزار جمع آوری داده ها1910- پیشینه تحقیق191-ژئوپلیتیک شیعه / فرانسوا توال19برآورد نهایی توال از وضعیت ژئوپلیتیک شیعه21تجزیه و تحلیل222-ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه … ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3424)

فصل پنجم،نتیجه گیری وپیشنهادات………………………..……..…..………735-1- نتیجه گیری……………………………………………………….……755-2- پیشنهادات………………………………………………………………76مراجع………………………………………………………….……77فهرست اشکال شکل 2-1: رابطه فشاروبار آبی برای جریان در خاک………………………………………13 شکل 2-2:شبکه جریان ……………………………………….…….…………16شکل 2-3: جریان شعاعی آب به طرف چاه در آبخوان آزاد……………………………17 شکل 3-1: دستگاه هیدرولوژی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله رایگان c (3423)

3-2-1-2 بهینه‌سازی غلظت الکترولیت اسیدسولفوریک (H2SO4)693-2-1-3 بهینه‌سازی مقدار نانوذرهی باریم سولفات در خمیر کربن703-2-2 بررسی اثر نانوذرات BaSO4 در بهبود عملکرد باتری سرب اسید733-2-2-1 نتایج آنالیز شبکه‌ی مصرفی733-2-2-2 نتایج درصد سرب آزاد753-2-2-1 تست ظرفیت اولیه753-2-2-2 ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع مقاله c (3422)

2-7-1) تزریق بار در اتصالات482-7-1-1) اتصال خنثی482-7-1-2) اتصال اهمی482-7-1-3) اتصال غیر اهمی492-7-2 ) اثر شاتکی492-8) تفاوت اثرات پول – فرنکل و ریچاردسون – شاتکی512-9) معرفی پدیده کلیدزنی522-10) مقاومت دیفرانسیلی منفی542-11) شکست‏ دی‏الکتریک ‏و فرآیند ‏تشکیل552-12) ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3420)

– بررسی مقاومت به استرس‌های محیطی در لاروهای حاصل از مولدین میگوی سفید غربی که از 8 و 12% کرم پرتار Perinereis nuntia تغذیه نموده‌اند نسبت به لاروهای تولیدی از مولدین تغذیه شده با غذای ادامه مطلب…